Salgs- og leveringsbetingelser
for Midtjysk Sæbefabrik A/S.

11. august 2022

1. Tilbud og ordrebekræftelse

1.1 Midtjysk Sæbefabrik A/S’ tilbud er kun gældende i 8 dage beregnet fra den dag at tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist bortfalder Midtjysk Sæbefabrik A/S’ tilbud automatisk. Midtjysk Sæbefabrik A/S’ tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

1.2 Midtjysk Sæbefabrik A/S’ forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Midtjysk Sæbefabrik A/S garanterer i så fald som minimum et tilsvarende produkt.

1.3 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger som Midtjysk Sæbefabrik A/S har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

1.4 En ordre er først bindende, når den er godkendt af Midtjysk Sæbefabrik A/S med en ordrebekræftelse eller skriftlig bekræftelse via mail, fax eller brev.

2. Priser

2.1 Priser fremgår af Midtjysk Sæbefabrik A/S til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse.

2.2 Alle priser er opgivet moms og afgifter. Alle ordrer optages til de på faktureringsdagen gældende priser. Der tages således forbehold for tryk-/tekniske fejl og prisregulering såfremt der inden levering skulle ske stigninger i indkøbspriser, lønninger, valutakurser og afgifter til det offentlige m.m. Midtjysk Sæbefabrik A/S forbeholder sig ret til, uden varsel, at forhøje priserne ved udefra kommendeprisstigninger eller lovmæssige ændringer.

3. Levering, fragt, forsikring mv.

3.1 De i tilbuddet anførte priser er ab lager, hvilket betyder at fragten først beregnes, når ordren er pakket og omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Midtjysk Sæbefabrik A/S kan justere priserne.

3.2 Levering sker EXW (INCOTERMS 2020) fra Midtjysk Sæbefabrik A/S’ adresse Vestergade 36, DK-8830 Tjele, medmindre andet er skriftligt aftalt. Midtjysk Sæbefabrik A/S drager omsorg for afsendelse og vælger forsendelsesmåden, idet Køber bærer risikoen for, at der kan skaffes transportlejlighed.

3.3 Det påhviler Køber for egen regning at tegne eventuel transport- og/eller vareforsikring. Forsendelsen foregår for Købers regning og risiko, og levering anses i alle tilfælde for foretaget på det tidspunkt, hvor varerne er stillet til rådighed for Købers afhentning på sælgers adresse. I øvrigt gælder de ved tilbuddets afgivelse gældende INCOTERMS (pt. INCOTERMS 2020).

3.4 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Midtjysk Sæbefabrik A/S bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

3.5 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Midtjysk Sæbefabrik A/S’ side, har Køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt løbende levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.

3.6 Midtjysk Sæbefabrik A/S kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende Midtjysk Sæbefabrik A/S kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fraMidtjysk Sæbefabrik A/S’ side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

4. Betaling

4.1 Midtjysk Sæbefabrik A/S betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt. Skaffe-og bestillingsvarer betales forud med mindre andet er skriftlig aftalt.

4.2 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Midtjysk Sæbefabrik A/S berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for allefakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

5. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

5.1 Midtjysk Sæbefabrik A/S bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset omlevering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

5.2 Midtjysk Sæbefabrik A/S er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalensindgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Midtjysk Sæbefabrik A/S’ samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

6 Annullering og ændring af ordrer

6.1 Efter Midtjysk Sæbefabrik A/S har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

6.2 Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Midtjysk Sæbefabrik A/S’ mistede fortjeneste.

6.3 Såfremt der er indkøbt etiketter til brug på estimeret køb, og disse etiketter skal kasseres (grundet eks. lovmæssige ændringer eller Købers ændring af logo, størrelse m.m.) faktureres arbejdstimer samt kostpris på etiketter.

7. Undersøgelsespligt, reklamation og returnering

7.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre, at de er uden mangler.

7.2 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Midtjysk Sæbefabrik A/S besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 14 dage efter levering har fundet sted.

7.3 Undlader Køber at underrette Midtjysk Sæbefabrik A/S straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Midtjysk Sæbefabrik A/S.

7.4 Returnering kan kun finde sted efter forudgående aftale med Midtjysk Sæbefabrik A/S. Returnering er kun mulig for kurante produkter i ubeskadiget Returnering sker for kundens regning og risiko, med mindre returnering skyldes fejl forårsaget af Midtjysk Sæbefabrik A/S. Særlige skaffe- og bestillingsvarer samt private label produkter og udgåede varer tages ikke retur.

7.5 Varer der leveres fejlfrit tages ikke retur uden forudgående accept fra salgsledelsen. Der fratrækkes 10 % af varens pris til dækning af fragt og håndtering. Returfragten betales af Køber.

8. Mangler

8.1 Midtjysk Sæbefabrik A/S påtager sig i en periode på 12 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.

8.2 Midtjysk Sæbefabrik A/S har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde hvor manglerskyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftligesamtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. Afhjælpning omfatter ikke sådanne tilfælde, hvormanglen skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med vore eller vor leverandørers forskrifter, såsom datablade, emballageinstruks og brochurer, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brugeller ændringer foretaget uden vort skriftlige samtykke, ligesom det er en betingelse, at Køber godtgør, at varen har været opbevaret betryggende og efter vores anvisninger.

8.3 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

8.4 Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straksefter, at manglen er konstateret.

8.5 Efter at Midtjysk Sæbefabrik A/S har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Midtjysk Sæbefabrik A/S afhjælpe manglen.

8.6 Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Midtjysk Sæbefabrik A/S’ afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

8.7 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Midtjysk Sæbefabrik A/S’ disposition medmindre andet er aftalt mellem

8.8 Midtjysk Sæbefabrik A/S yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Midtjysk Sæbefabrik A/S’ afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del afleverancen ud over 12 måneder efter levering til Køber.

9. Ansvarsbegrænsninger

9.1 Midtjysk Sæbefabrik A/S erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

9.2 Midtjysk Sæbefabrik A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov I det omfang Midtjysk Sæbefabrik A/S måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Midtjysk Sæbefabrik A/S skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

10. Produktansvar

10.1 Midtjysk Sæbefabrik A/S er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.

Midtjysk Sæbefabrik A/S har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Midtjysk Sæbefabrik A/S sig intet produktansvar.

10.2 Midtjysk Sæbefabrik A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse, begået af Midtjysk Sæbefabrik A/S eller andre, som denne har ansvaret for en max dækning på beløb 1.000.000. Midtjysk Sæbefabrik A/S er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiskekonsekventstab.

11. Ansvarsfrihed – force majeure

11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

11.2. Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanneleverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt samt hvornår det forventes, at den ophører.

11.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i 11.2 nævnte omstændigheder.

12. Afgørelse af tvister

12.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

12.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen retten på det sted, hvor Sælger har sit forretningsmæssige hjemsted (Retten i Horsens).

KONTAKT OS I DAG

Vi kan hjælpe dig med alle dine behov inden for produktion af sæbe, rengøringsmidler og desinfektion.

Tlf. +45 89 80 00 00 info@mjs.as